La Mancomunitat El Xarpolar ha convocat dues places per a treballador o treballadora social que s’oferiran mitjançant el sistema d’oposició lliure. Les places formen part de l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici de l’any 2020, que va ser aprovada pel Ple de la Mancomunitat el 30 de juny de 2020, i que va quedar deserta després del procés selectiu. El terme per a presentar la inscripció en aquest nou procés estarà obert fins al pròxim 8 de març.

El sistema de selecció per a optar a aquestes places serà l’oposició lliure, així que els aspirants i les aspirants al procés de selecció hauran de superar les proves selectives i complir amb els requisits establits en la convocatòria oficial. Les sol·licituds de les persones interessades s’hauran d’enviar a la seu electrònica de la Mancomunitat, a la següent direcció: http://xarpolar.sedelectronica.es/.

L’oposició inclourà un primer exercici teòric que consistirà en un qüestionari de 100 preguntes sobre el temari, un segon exercici on els aspirants hauran de desenvolupar per escrit dos temes a triar entre els tres extrets a l’atzar pel tribunal, i un tercer exercici escrit que obligarà als aspirants a fer una resolució d’un o diversos supòsits teoricopràctics, proposats pel tribunal. Els tres exercicis tindran caràcter obligatori i eliminatori.

Els resultats de cadascun dels exercicis, les successives crides i convocatòries, i qualsevol decisió que adopte el tribunal de selecció seran exposades en la seu electrònica de la Mancomunitat, a més del tauler d’anuncis.

La Mancomunitat El Xarpolar disposa d’un departament de Serveis Socials que treballen en diverses àrees com ara la dependència, la infància, les persones majors, atenció psicològica, diversitat funcional, i la gestió de prestacions inclusives, entre altres accions.

Translate »

Pin It on Pinterest

Shares